ursus agro motors

fb
szukaj

GRAND TIGER

Grand Tiger łączy w sobie klasykę w zakresie zwartej i zgrabnej stylistyki nadwozia z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Grand Tiger to samochód typu pick-up zbudowany na ramie, z podwójną kabiną, w której komfortowo podróżuje 5 osób. Każdy model wyposażony jest w napęd na 4 koła oraz reduktor, dzięki czemu auto doskonale radzi sobie w ciężkim terenie. Dynamiczny i elastyczny silnik Diesla z układem Common Rail o mocy 170KM i potężnym momencie obrotowym 392 Nm zapewnia komfortowe i sprawne poruszanie się w każdych warunkach. Samochód standardowo wyposażony jest między innymi w manualną klimatyzację firmy WEBASTO, dwie poduszki powietrzne, centralny zamek, ABS, elektrycznie otwierane szyby, aluminiowe felgi i lakier metalik.

Grand Tiger spełnia wszystkie wymogi przewidziane dla samochodów ciężarowych i w związku z tym nie jest obciążony podatkiem akcyzowym, a firmy mogą dokonać pełnego odliczenia podatku VAT. Samochód ten doskonale sprawdza się jako pomocnik przy różnego rodzaju pracach i przeznaczony jest m.in. dla rolnictwa, sadownictwa, służb leśnych, przedsiębiorstw komunalnych oraz wszelkiego rodzaju firm usługowych.

Użytkownik ma do wyboru kilka modnych kolorów lakieru nadwozia w odcieniach czerni, szarości, zieleni i czerwieni: Bordeaux Red, Rover Black, Green, Off-Road Green, Off-road Grey, Castle Grey oraz Silk Grey.

Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy lub 100 000km.

WYPOSAŻENIE

Oferta wypo­sa­że­nia samo­chodu obej­muje:

 • kli­ma­ty­za­cję
 • dwie poduszki powietrzne
 • immo­bi­li­ser
 • cen­tralny zamek
 • ABS + EBD
 • elek­trycz­nie otwie­rane szyby
 • elek­trycz­nie regu­lo­wane lusterka
 • alu­mi­niowe obrę­cze kół
 • lakier meta­lik
 • odtwa­rzacz CD+MP3 z USB
 • wspo­ma­ga­nie kie­row­nicy
 • oru­ro­wa­nie skrzyni ładun­ko­wej
 • lampy prze­ciw­m­gielne
 • skó­rzaną kie­row­nicę
 • chro­mo­wane lusterka zewnętrzne
 

Ergo­no­miczne prze­łącz­niki uła­twiają intu­icyjną obsługę poszcze­gól­nych funk­cji. Poczu­cie kom­fortu jazdy i dobrą widocz­ność zapew­nia rów­nież sto­sun­kowo wysoka pozy­cja fotela kie­rowcy. Pro­du­cent ofe­ruje dwa kolory tapi­cerki: jasny beż i ciemno-szary.

 

WYPOSAŻENIE

Model Pojem­ność sil­nika
[cm3]
Moc
kW (KM)
Skrzy­nia
bie­gów
Rodzaj napędu Zawie­sze­nie Hamulce
Przód Tył Przód Tył
Grand Tiger 2500 125 (170) 5
M/T
4WD Nie­za­leżne, drążki skrętne, sta­bi­li­za­tor Sztywny most, resory pió­rowe tar­czowe bęb­nowe
 
Liczba
osób
DMC
[kg]
Dłu­gość
[mm]
Sze­ro­kość
[mm]
Wyso­kość [mm] Roz­staw osi
[mm]
Dłu­gość skrzyni ładun­ko­wej [mm] Wyso­kość
skrzyni
ładun­ko­wej
[mm]
Pojem­ność
zbior­nika paliwa
[dm3]
5 2737 5080 1750 1735 2900 1455 480 73
 
Zuży­cie
paliwa
śred­nio
[L/100km]
Zuży­cie
paliwa
cykl miej­ski [L/100km]
ABS + EBD Elek­trycz­nie ste­ro­wane
lusterka
Alu­mi­niowe obrę­cze kół Kli­ma­ty­za­cja Cen­tralny zamek Elek­trycz­nie otwie­rane szyby Radio CD
8,8 11,5 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Powyż­sza spe­cy­fi­ka­cja okre­śla aktu­alny, moż­liwy stan wypo­sa­że­nia samo­chodu. Pro­du­cent zastrzega sobie prawo do zmian moder­ni­za­cyj­nych w każ­dym cza­sie.

Auto posiada zwartą i mocną struk­turę, na którą składa się zespół ramy pod­wo­zia, kabina pasa­żer­ska oraz oddzielna skrzy­nia ładun­kowa. Spe­cjalne belki ochronne wbu­do­wane we wszyst­kie czworo drzwi wzmac­niają kon­struk­cje nad­wo­zia, zapew­nia­jąc zwięk­szone bierne bez­pie­czeń­stwo pasa­że­rów. Podobną rolę pełni rów­nież kon­struk­cja rurowa zamon­to­wana za kabiną pasa­żer­ską.

Ele­men­tem nośnym samo­chodu jest prze­strzenna kon­struk­cja ramowa pod­wo­zia zapro­jek­to­wana zgod­nie ze współ­cze­snymi kano­nami tech­nik CAE i CAD, ruty­nowo sto­so­wa­nymi w ZX Auto. Ukształ­to­wa­nie podłuż­nic i belek poprzecz­nych zapew­nia mak­si­mum bez­pie­czeń­stwa i absor­bo­wa­nie ener­gii w przy­padku koli­zji.
Pic­kup Grand Tiger marki ZXAUTO w obec­nej wer­sji wypo­sa­żany jest w nowo­cze­sny, ela­styczny tur­bo­do­ła­do­wany sil­nik die­sla D4CB o mocy 170 KM i momen­cie obro­to­wym 392 Nm, speł­nia­ją­cym euro­pej­skie stan­dardy emi­sji spa­lin, a prze­nie­sie­nie napędu zapew­nia pre­cy­zyjna pię­cio­bie­gowa skrzy­nia.

Sys­te­mem 4×4 auta ste­ruje elek­tro­niczny prze­łącz­nik zapew­nia­jący użyt­kow­ni­kowi moż­li­wość jazdy w try­bie 4H, 4L lub 2H.
 

Nie­za­leżne zawie­sze­nie przed­nie samo­chodu Grand Tiger sta­nowi zespół podwój­nego waha­cza i sprę­żyny śrubo­wej i amor­ty­za­tora gazo­wego z pozio­mym drąż­kiem reak­cyj­nym. Zawie­sze­nie tylne to typowy dla pic­ku­pów zespół reso­rów pió­ro­wych oraz amor­ty­za­to­rów gazo­wych. Zapew­nia­jący mak­sy­malną sku­tecz­ność sys­tem hamul­cowy auta wypo­sa­żony jest seryj­nie w pocho­dzący z firmy Del­phi układ ABS + EBD.

Wej­ście do kabiny uła­twiają zin­te­gro­wane z pro­gami mocne meta­lowe stop­nie pokryte anty­po­śli­zgo­wym two­rzy­wem.

Bar­dzo dobra kie­ro­wal­ność wsparta jest war­to­ściami kątami najazdu i zej­ścia – odpo­wied­nio 32° i 17°. Sta­bi­li­za­tor kolumny kie­row­nicy popra­wia bez­pie­czeń­stwo oraz kom­fort pro­wa­dze­nia i redu­kuje wstrząsy wymu­szone przez nie­równą nawierzch­nię drogi i pośred­nio przez przed­nie koła auta.

Duża obję­tość skrzyni ładun­ko­wej umoż­li­wia prze­wóz towaru na pale­cie, a spe­cjalne uchwyty po jej bokach umoż­li­wią zabez­pie­cze­nie ładunku pasami. Wewnętrzne wymiary prze­strzeni ładun­ko­wej L x S x W (mm): 1455 x1505 x 480.

 

Pro­du­cent ofe­ruje rów­nież zaprojekowany przez lide­rów branży przy­ja­zny środo­wi­sku sys­tem kli­ma­ty­za­cji wnę­trza auta firmy WEBASTO. Radio­od­bior­nik wypo­sa­żony jest w odtwa­rzacz CD z sys­te­mem reduk­cji wstrzą­sów ESP oraz wej­ście USB. Zamki drzwi ste­ro­wane są pilo­tem, który posiada rów­nież funk­cje uru­cha­mia­nia i dez­ak­ty­wa­cji immo­bi­li­zera, domy­ka­nia szyb oraz zdal­nego włą­czania świa­tła w kabi­nie.

 
Prze­stronne i este­tyczne wnę­trze samo­chodu umoż­li­wia podró­żo­wa­nie pię­ciu oso­bom. Sie­dze­nia zbu­do­wane są na wytrzy­ma­łych ramach, a pro­wad­nice sie­dzeń wyko­nane są z bar­dziej wytrzy­ma­łych sta­lo­wych pro­fili o prze­kroju „T” zamiast powszech­nie sto­so­wa­nego pro­filu „C”. Tylne sie­dze­nia można prze­kształ­cić w dodat­kową prze­strzeń ładun­kową po opusz­cze­niu tyl­nego opar­cia kanapy.
 
Część przed­nia kabiny, pod­su­fitka oraz panele deko­ra­cyjne drzwi i wnę­trza wypeł­nione są mate­ria­łem dźwię­ko­chłon­nym. Mate­riał izo­la­cyjny zawiera także wykła­dzina pod­łogi.

Bada­nia Homo­lo­ga­cyjne i Cer­ty­fi­ka­cja

Samo­chód cię­ża­rowy Grand Tiger marki ZX Auto uzy­skał homo­lo­ga­cję typu pojazdu Nr PL*4152*00 dnia 11.03.2009 w kate­go­rii N1.

 CENA NETTO *

-

 * brak samochodów w sprzedaży.

Zobacz więcej zdjeć na Facebooku

masz pytania? skorzystaj z naszego formularza i skontaktuj się z nami przez email

Najnowsze aukcje allegro

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.

zapisz wypisz

współpracujemy z:
Projekt i wykonanie www.6sense.pl